För tolkar

Du som tolk är givetvis en central figur för vår verksamhet. Du är vårt ansikte utåt och den som står för tjänsteleveransen till våra kunder. Transvoice är din tolkförmedling och serviceorganisation som ska se till att du har bästa möjliga uppdragsbeläggning och smidig ersättningsadministration.

Transvoice kan ge dig, som är tolk med rätt kompetens, tryggheten i bredden av uppdrag och en uppdragsplanering i särklass.
Tack vare vår storlek och landsomfattande verksamhet, kan vi alltid planera dig för både kontakt- liksom telefontolkningsuppdrag.

Har du som tolk synpunkter på, eller idéer om hur vi kan serva dig och andra tolkar ännu bättre, tveka inte att kontakta vår kvalitetsavdelning på kvalitet@transvoice.se

Logga in i Tolkportalen
Logga in

Ladda ner appen Tolka

Value
Utbildning
Kompetensnivåer
Allmänna villkor
Vanliga frågor
Tolketik
Ordlistor
Kontakt

Utbildning

Kompetensutveckling och ständigt lärande är vår ledstjärna. Fortbildningen är viktig inom tolkyrket eftersom nya ord och begrepp skapas kontinuerligt. Du som tolk måste utvecklas språkligt och kommunikativt.  Det är en absolut förutsättning för att upprätthålla patientsäkerhet samt yrkeskompetens och skicklighet. Kompetensutveckling kan antingen sökas aktivt av dig som tolk eller till exempel erbjudas av oss på Transvoice som ett led i vår avvikelseuppföljning eller att behovet/kompetenstillförseln av ett specifikt språk uppstått på marknaden.

Tolkakademi – Transvoice utbildnings- och fortbildningsprogram 

Transvoice är drivande inom kompetensutveckling. Vi utbildar nya tolkar och kompetensutvecklar redan aktiva tolkar, inom ramen för vårt kompetensutvecklingsprogram TolkAkademi. Vid nyrekrytering erbjuder vi grundtolkutbildning som följer MYHs utbildningsprogram för UT-tolkar. Enstaka kurser i fortbildning erbjuds redan aktiva tolkar i hela Sverige.

Ansvarig kursledare och utbildare är Leonidas Malaxos, fil.kand och auktoriserad tolk med sjukvårdskompetens. Leo har varit verksam inom TÖI (Tolk-och översättarinstitutet) och utbildat inom ramen för ABFs tolkutbildning. Han har också varit engagerad av Kammarkollegiet avseende testning och auktorisationsprov.

Leonidas Malaxos: 070-770 13 82, leo.malaxos@transvoice.se

Kammarkollegiets auktorisationsprov

Här kan du läsa mer om auktorisationsprovet och hur man ansöker.
Läs mer här

Samlad guide till utbildningar på folkhögskolor och studieförbund

Webbplatsen www.blitolk.nu är en bra sida som samlar de olika utbildningarna som finns.
Läs mer här

ABFs tolkutbildningar

ABF erbjuder olika kurser inom tolkyrket, både fristående kurser inom olika ämnen och preparandkurser inför auktorisationsprovet, samt formella grundutbildningar.
Läs mer här

Logga in i Tolkportalen
Logga in

Ladda ner appen Tolka

Kompetensnivåer

Högsta kompetens först

Transvoice har en tydlig policy att alltid tillsätta uppdraget med den högsta tillgängliga kompetensen för sammanhanget i kombination med anmäld tillgänglighet. När vi registrerar en ny tolk kräver vi dokumentation om genomförd utbildning, godkända prov samt även referenser avseende praktisk färdighet som tolk.

Vi kategoriserar tolkar i fem olika formella kompetensnivåer:

Auktoriserad tolk med rätts- eller sjukvårdskompetens (RT/ST)
Auktoriserad tolk som genom ytterligare ett kunskapsprov hos Kammarkollegiet skaffat sig specialkompetens inom juridik eller sjukvård.

Auktoriserad tolk (AT)
Av Kammarkollegiet godkänd i ett mycket krävande kunskapsprov som både är muntligt och skriftligt.

Utbildad tolk (UT)
Har ett utbildningsbevis från en sammanhållen grundutbildning som står under tillsyn av MYh (Myndigheten för yrkeshögskolan) eller TÖI (Tolk- och översättarinstitutet) efter år 2006 eller som genom en validering av sina kunskaper och tidigare utbildning erhållit kompetensen av MYh.

Grundutbildad tolk AMU (GT)
Har ett utbildningsbevis från en genomförd arbetsmarknadsutbildning (AMU) för tolkar.

Registrerad tolk (Reg.)
Har genomgått minst en introduktionsutbildning eller grundkurs och är sedan testad och godkänd av Transvoice.

Transvoice tillsättningsprincip

Principen som Transvoice följer gällande tillsättning av uppdrag är enligt följande:

 1. Kompetens (Högsta tillgängliga kompetens först)

 2. Kvalitet på utförande (Utförda uppdrag utan anmärkningar)

 3. Acceptansgrad (Hur många förfrågningar man accepterat när man anmält tillgänglighet)

En grundförutsättning för att få uppdrag från Transvoice är att man anmält tillgänglighet via appen Tolka!, alternativt via Tolkportalen.

Logga in i Tolkportalen
Logga in

Ladda ner appen Tolka

Allmänna villkor

Det är viktigt att du som tolk har kännedom om våra allmänna villkor. Du kan läsa de allmänna villkoren här >>>

Nedan följer en sammanfattning av villkoren:

 • När uppdragstagaren tagit sig an ett ärende är han/hon därmed skyldig att utföra tolkningen
 • Uppdragstagaren ser till att han/hon har alla uppgifter om tolkuppdraget
 • Adressen ska kollas upp i förväg så att du hittar till kunden utan problem
 • Du kommer i god tid till varje uppdrag, gärna 10 minuter före
 • Vid uppdragets start ger du följande upplysningar till involverade parter;
  “Jag följer reglerna om tystnadsplikt. Jag är neutral och tar inte parti för någon i tolkningssituationen. Jag kommer att återge vad som sagts i första person” (jag-form).
 • Hela tolkningen ska präglas av professionalitet, från bemötandet till utförandet
 • Utfört kontaktuppdrag signeras av kund och rapporteras sedan i portal eller i app. Utfört uppdrag skall i regel rapporteras samma dag som utförandet. Om uppdraget rapporteras senare än två (2) månader efter uppdragets utförandedatum, betalas ingen ersättning till tolk. Transvoice förbehåller sig då ändå rätten att debitera kund för utfört uppdrag.
 • Vid eventuella problem med uppdrag måste Transvoice kontaktas så att kunden kan underrättas
 • Telefontolkning ska utföras från fast telefon, eller mobil, i ett ostört rum där inga störningsmoment föreligger som kan påverka tolkningen negativt. Du skall vara ensam i rummet när du utför tolkningen
 • Se till ha vara tillgänglig när du inte tolkar, då akuta uppdrag kan komma
 • Endast specifika skäl godtas för att lämna tillbaka ett uppdrag
 • Återbud med kort varsel är ej godtagbara
Logga in i Tolkportalen
Logga in

Ladda ner appen Tolka

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar. Har du andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss

Hur blir jag tolk?

För att registrera dig som tolk hos oss behöver du ha läst en tolkutbildning. Krav på utbildningsnivån varierar beroende på språkkombination och behov. Som tolk får du heller inte finnas upptagen i polisens belastningsregister.
För att läsa mer om vilka tolkutbildningar som finns så rekommenderar vi denna sida; www.blitolk.nu

För att skicka en ansökan till oss, klicka här.

Betalar förmedlingen avgiften för auktorisationsprovet?

Om du får godkänt på auktorisationsprovet får du tillbaka hela beloppet från oss efter 50 utförda uppdrag som auktoriserad tolk.

Kan jag själv påverka min uppdragsvolym?

Vid planering utgår vi i första hand från högst formell kompetens i kombination med anmäld tillgänglighet. Lägg dig tillgänglig via app/portal löpande och gärna med så lång framförhållning som möjligt.

Vad får jag för arvode för uppdrag?

Vi har många olika avtal där det råder olika arvode. För att se vilka arvoden som gäller för respektive uppdrag/avtal; gå in under Arvodeslistor i app eller portal

När ska jag rapportera mina uppdrag för att få betalt?

Uppdrag som rapporteras innan den sista vardagen varje månad betalas ut den 25:e månaden efter. Ha som vana att rapportera uppdrag direkt efter att det är utfört eller samma dag. Uppdrag som ger reseersättning måste rapporteras samtidigt som övriga uppdrag samma dag, för att reseersättning skall utgå. Uppdrag som inte rapporteras inom 60 dagar förfaller.

Hur ser jag min lön?

Den ser du under Ersättning i app eller portal

När betalas lön ut?

Lön betalas ut en månad i efterskott. Exempel: Lön för de uppdrag som du rapporterar innan den sista vardagen en månad betalas ut den 25:e månaden efter.

Vem kontaktar jag gällande lönefrågor?

Du når vår ekonomiavdelning på telefon nr 08-120 800 75 mellan 08.00-12.00 eller på mejladress administration@transvoice.se

Jag är intresserad av att fortbilda mig inom yrket, var hittar jag information om det?

Det finns flera vägar att gå för att fortbilda sig som tolk. På www.blitolk.nu kan du läsa mer om grundutbildningar som finns, om validering av tidigare utbildningar och om fristående fördjupningskurser inom olika ämnen.

Vad händer om kunden avbokar uppdraget jag åtagit mig?

Vid kontakttolkningsuppdrag så får du betalt om uppdraget avbokas inom 18 timmar till uppdragsstart och vid telefontolkning är det 2 timmar som gäller.

Jag behöver en ny tolklegitimation, hur går jag tillväga?

Mejla foto och tolknummer till blitolk@transvoice.se så kommer en tolklegitimation hem till dig på posten. Tänk på att fotot ska vara professionellt och taget rakt framifrån med ljus bakgrund.

Jag är klar med min utbildning/klarat auktorisationsprovet. Hur gör jag för att höja min kompetensnivå?

Mejla ditt intyg till blitolk@transvoice.se. Du får sedan en bekräftelse på att vi mottagit underlagen och ändrat din kompetensnivå.

Kan man få stöd inför/efter ett påfrestande uppdrag?

Ja, kontakta oss för att delta i vårt mentorsprogram.

Logga in i Tolkportalen
Logga in

Ladda ner appen Tolka

Tolketik

Att arbeta som tolk är förenat med en rad olika etiska regler och skyldigheter. Som tolk hos Transvoice är du skyldig att utföra dina åtaganden i enlighet med Kammarkollegiets föreskrift God tolksed. Det innebär bland annat att:

 • Du alltid ska bedöma dina förutsättningar att klara av uppdraget innan du åtar dig uppdraget
 • Du ska komma i tid till uppdraget
 • Du i förväg informerar parterna om din roll genom att presentera dig på både mål- och källspråk enligt god tolksed
 • Du återger all information så exakt som möjligt
 • Du är neutral och opartisk
 • Du tolkar i jag-form
 • Du följer regler om tystnadsplikt
 • Du har mobiltelefonen avstängd under uppdrag 
 • Du undviker stark parfym och röklukt

 

Läs mer om Kammarkollegiets stipulerade riktlinjer här

Läs mer om Transvoice allmänna villkor för tolkuppdrag här

Logga in i Tolkportalen
Logga in

Ladda ner appen Tolka

Kontakt

Nedan finner du kontaktuppgifter till ansvariga hos oss för olika frågor som kan dyka upp i ditt arbete.

Allmänna kontaktvägar till respektive kontor


Stockholm

Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm
08-120 800 00

 

Malmö
Grynbodgatan 14
211 33 Malmö
040-23 02 05

 

Frågor angående uppdrag, avbokningar, schema eller dylikt
Kontakta alltid i första hand din förmedlare på direktnummer eller förnamn.efternamn@transvoice.se

Akuta ärenden såsom förseningar
Ring ditt lokala kontor alternativt tolklinjen i Stockholm: 08-120 800 05

Löne- och fakturafrågor
Ring 08-120 800 75 (Telefontid 08.00-12.00) eller mejla administration@transvoice.se

Arbetsgivarintyg
Mejla till administration@transvoice.se

Ansökningar/Tolklegitimation/Utbildningsfrågor
Karin Ruthman: 08-120 804 38, blitolk@transvoice.se

Kvalitetsärenden
Irene Wallin, Kvalitetsansvarig: 08-120 800 51, irene.wallin@transvoice.se
Karin Ruthman: 08-120 804 38, karin.ruthman@transvoice.se
Johanna Riklund: 08-120 800 48, johanna.riklund@transvoice.se
Simon Fredriksson: 08-120 800 22, simon.fredriksson@transvoice.se

Skicka ditt meddelande till oss
Logga in i Tolkportalen
Logga in

Ladda ner appen Tolka