Om oss
Value
Om oss
Historia
Branschförening
Kvalitet
Ägare och styrelse

Om oss

Vi är din trygga partner för smarta språktjänster. Vi erbjuder och utvecklar morgondagens lösningar med kund och tolk i fokus.

Varje dag förmedlar vi tusentals tolk- och språktjänster till stat, kommun, myndigheter, förvaltningar samt privata företag och organisationer i hela Sverige. Vi är Sveriges äldsta och största språktjänstföretag. I vårt nätverk ingår ca 6.000 tolkar och översättare, som representerar över 200 olika språk och dialekter. Vi levererar språktjänster dygnet runt, med målet att vara marknadens smartaste och mest effektiva leverantör. Våra tjänster omfattar alltifrån översättning, tolkning på plats, via telefon/video till tjänsterna TolkDirekt och Meddelandeservice. Vi har 140 anställda med kontor i Stockholm och Malmö.

Vision och mission

Att bidra till att tolk- och språkbranschen utvecklas på ett positivt sätt till en modern och effektiv kommunikationsindustri som främjar integration och/eller skapar affärsmöjligheter för vår kund och vår kunds kund/klient.

Historia

2023

Våra volymer växer genom start av flertalet stora myndighetskontrakt. Nya smarta digitala funktioner lanseras till våra kunder, vilket ökar effektivitet och kvalitet i tolktjänsten.

2022

Transvoice huvudkontor flyttar till nya och mer ändamålsenliga lokaler vid Hornsberg, närmare bestämt Lindhagensgatan. Kriget i Ukraina påverkade i stor utsträckning efterfrågan på tolkar på ukrainska och ryska. Flyktingvågen blev dessbättre inte så omfattande som befarat och våra kunder har fått den leverans som efterfrågats.

2021

I Corona-pandemins spår fortsätter vi att leverera i huvudsak distanstolkning, över telefon och video. Vi skördar framgångar i några stora offentliga upphandlingar, där vi bl a vinner kontraktet som exklusiv leverantör av tolktjänster till Region Stockholm. P g a omstrukturering stängs lokalkontoret i Norrköping.

2020

Vi implementerar ett helt nytt, egenutvecklat och automatiserat verksamhetssystem. Systemet hanterar hela processen från order, aviseringar, matchning, schemaoptimering till digitala kvittenser och rapportering. Nya appar och webbportaler gör våra tjänster mer lättillgängliga och överskådliga. Utbrottet av Corona-pandemin påverkade verksamheten under första halvan av året då i stort sett hela leveransen snabbt ställdes om till distanstolkning.

2019

Fortsatt minskande volym av tolktjänster i marknaden, men Transvoice ökar marknadsandelarna och försvarar omsättning. Huvudkontoret flyttas från Marieberg till Norrtull i Stockholm.

2018

Volymerna och efterfrågan av tolktjänster minskar, till följd av minskad asylinvandring. Den statliga Tolkutredningen presenteras och branschen går till hårt angrepp mot flera av utredningens förslag. Transvoice investerar i digitalisering och automatisering av tolkförmedlingsprocessen.

2017

Fortsatt höga volymer i marknaden även fast ökningstakten avtagit. Stor satsning på digitalisering av alla processer för tolkförmedling och callcenterproduktion. Flera stora nationella upphandlingar annonseras. Många nya grundutbildningar för tolkar startar under året efter att regeringen skjuter till mer pengar till Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH).

2016

Som ett resultat av den stora flyktingströmmen 2015 expanderar Transvoice kraftigt och genomför kontorsflytt, rekrytering och utökning av personalstyrkan på vårt Malmökontor. Vid ingången av 2016 var vi 6 anställda i Malmö, vid utgången av året hade vi drygt 40 anställda på lokalkontoret. Totalt har Transvoice 160 anställda vid utgången av 2016 fördelade på våra kontor i Stockholm, Norrköping och Malmö. Även i Norrköping flyttade vi till bättre lämpade och ändamålsenliga kontorsytor. Under året har flertalet tolkar, både frilans och anställda tillkommit i Norrköping. Transvoice tecknar i början av 2016 ett nytt avtal med Stockholms Läns Landsting. Det är ett utav Sveriges största tolkavtal och omfattar 250.000 – 300.000 tolkuppdrag per år. Nya avtal tecknas också med Arbetsförmedlingen, Region Östergötland och Region Kalmar.

2015

Som ett resultat av den stora flyktingströmmen har året präglats av stor turbulens och extremt stor efterfrågan av våra tolktjänster. Bristen på tolkar i marknaden, i synnerhet i vissa språk och på vissa tider, har varit påtaglig. Vi har kunnat parera den ökade efterfrågan med en mycket effektiv leverans från vår callcenter-tolktjänst TolkDirekt. Vår tillsättningsgrad ligger, trots den stora volymökningen, bland den högsta på marknaden. Transvoice vinner ett av norra Sveriges största tolkavtal med Landstinget Västernorrland.

2014

Tydliga kundkrav på kvalitet och formell kompetens medför stora investeringar i rekrytering och kompetensutveckling i vår tolkorganisation. Vid utgången av året har en stor del av vår anställda TolkDirekt-personal en formell behörighet såsom UT, AT eller ST/RT-kompetens, vilket stärker vår konkurrenskraft och ger oss en tydlig kompetensfördel inför kommande år. Under året vann vi Stockholms Läns Landstings nya upphandling av tolkservicetjänster. Våra NöjdKund-undersökningar visar att över 90% av våra kunder är nöjda/mycket nöjda med vår service och kompetens.

2013

Företagets tillväxt fortsätter. Ytterligare nyrekryteringar till tjänsten TolkDirekt, ökar vår kapacitet på de 10 vanligaste språken på marknaden. Närmare 100 anställda tolkar servar nu våra kunder med kvalificerade och kontrollerade distanstolktjänster – över telefon och video. Nytt avtal för callcenter-tolkning tecknas med Migrationsverket. Nytt avtal tecknas med Gävleborg läns landsting, för all kontakt- liksom telefontolkning inom kommuner och landstinget i länet.

2012

Tjänsten TolkDirekt växer med ytterligare ca 30 nya tolksäten på våra siter i Stockholm och Norrköping. Flera nya offentliga kunder definierar callcenter-tolkning i upphandlingar och förfrågningsunderlag. Transvoice vinner strategiskt avtal med stort landsting i mellansverige. Branschföreningen Språkföretagen startar, med syfte att tillvarata branschens intressen samt upprätta och efterleva etiska regler och uppförandekoder.

2011

Etablering av callcenter i Stockholm, med 30 professionella tolksäten. Kapaciteten i tjänsten TolkDirekt ökas därmed till ca 50 heltidsanställda tolkar i 12 olika språk. Marknaden fortsätter att växa och efterfrågan på företagets språktjänster ökar kraftigt.

2010

Marknaden fortsätter att utvecklas till förmån för distanstolkning och Transvoice position på marknaden stärks. Sveriges största enskilda tolkbeställare, Migrationsverket, definierar callcenter-tolkning i ny upphandling av telefontolktjänster. Transvoice vinner upphandlingen som exklusiv leverantör. Tolktjänsterna ska levereras av egenanställd tolkpersonal från callcenter, på de 10 vanligaste invandrarspråken. Dessa 10 språk täcker ca 80% av Migrationsverket totala språkbehov. Kunder generellt ställer större krav på professionalitet i tjänsteleveransen och tolkarna ska finnas tillgängliga ondemand, när behovet uppstår. Transvoice vinner flera stora kundavtal och fortsätter sin expansion.

2009

Distanstolkning (telefon och video) ökar markant och upphandlare börjar förstå att definiera nya kravspecifikationer i förfrågningsunderlag. Transvoice genomför pilottester för video- och telefontolkning ondemand inom landstingsenheter, statliga verk och myndigheter med stora tolkbehov. Resultaten har varit mycket lyckade för kunden, i form av effektivisering och kostnadsbesparing, dessutom med bibehållen eller förbättrad tolkkvalitet. Transvoice tecknar avtal med SOS Alarm om tjänsten TolkDirekt för alarm- och kristolkning inom 112-processen.

2008

Transvoice integreras helt i Transcoms teknikinfrastruktur och får tillgång till state-of-the-art teknik för exempelvis växelsystem och datacom. Transvoice blir organisatoriskt ett tydligare affärsområde inom Transcom-koncernen och utgör nu med säte i Stockholm den sjätte av Transcoms olika “siter” runt om i landet. Ny website och ny profil lanseras. Tjänsten TolkDirekt utvecklas med fler språk och fler tolkar och omfattar nu nio olika språk, motsvarande ca 80% av de vanligast förekommande språken för närvarande.

2007

Transvoice AB och Stockholms Tolkförmedling AB får ny ledning och en ny organisation tar form. Arbetet med att konsolidera koncernens olika verksamheter tar fart på allvar. Nya tjänster utvecklas, såsom distanstolktjänsten TolkDirekt.

2006

Transvoice AB förvärvar Stockholms Tolkförmedling AB. Stockholms Tolkförmedling grundades 1972 och har en lång erfarenhet av tolkverksamhet. Vid förvärvet påbörjas arbetet med konsolidering och organisationsutveckling.

2005

Företaget tar över de kommunalt drivna tolkförmedlingarna Borås Tolkförmedling och Västerviks Tolkförmedling, vilka funnits i branschen sedan 1980-talet.

2004

Transvoice AB bildas med Transcom WorldWide som huvudägare.

1972

Stockholms Tolkförmedling bildas som en del av invandrarförvaltningen under Stockholms Stad.

Branschförening

Vi är medlem i branschföreningen Språkföretagen och vår VD är ledamot i föreningens styrelse. Språkföretagens syfte är att arbeta med etiska frågor inom branschen, samt information och lobbyarbete för att utveckla tolk- och översättningsbranschen på ett positivt sätt för leverantörer, tolkar/översättare och kunder.

Kvalitetsarbete

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO9001:2015. Detta innebär bland annat att vi aktivt arbetar med vårt kvalitetsledningssystem, och ständigt utvärderar, kommunicerar samt bearbetar de interna processerna.

Vi utför dagligen en stor mängd tjänster åt våra kunder. Säkerheten kring dessa tjänster är väsentlig för alla involverade parter. Informationen som bearbetas (muntligt eller skriftligt) ska levereras med stor noggrannhet och försiktighet. Med säkerhet menar vi vårt aktiva arbete för säkerställd språkbehandling, service- och tjänsteleverans.

Vår kvalitetspolicy ska genomsyra det dagliga arbetet, och målen är uppsatta utifrån ett nyckelord – kundnytta. Våra kunders upplevda kvalitet är en mycket viktig del av verksamheten. Alla medarbetare hos oss ser kvalitetsarbete som både naturligt och betydelsefullt för ett långsiktigt och gott samarbete. Vår service mäts därtill genom diverse kundundersökningar och NKI (Nöjd Kund Index).

Vi är ett av få företag med högsta kreditvärdighet i Sverige, vilket borgar för långsiktighet i våra relationer med både kunder och tolkar.

Ägare och styrelse

Transvoice är ett helägt dotterbolag till Transcom Worldwide. Transcom bedriver kundvårdverksamhet med ca 27.000 anställda i 20 länder. Inom koncernen Transvoice Sweden AB finns dotterbolagen Transvoice AB(tidigare Stockholms Tolkförmedling AB) och Tolk- och Språktjänst i Östergötland AB.

 

Stig Engcrantz

Ordförande

 

Jonas Ahlstedt

Extern VD

 

Mattias Holmström

Styrelseledamot